Uchwała nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.

Opłata za żywienie wynosi 11,00 zł (wsad do kotła) za dzień.

Opłata stała za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnych zajęć wynosi 1, 14 zł naliczane za każdą rozpoczętą godzinę.

Należność za przedszkole należy wpłacić  do 15 dnia następnego miesiąca na indywidualny numer konta widoczny po rozliczeniu miesiąca.
Informacja o wysokości  należności wysyłana jest na e-maila podanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA !!! Dokonując płatności gotówkowej na druku bankowym należy wpisać:
Przedszkole nr 104 „Na Misiowej Polanie”, grupa nr.., imię i nazwisko dziecka, kwotę opłaty.