1. Statut
 2. Program własny „Zabawa drogą przez świat”.
 3. Program zdrowotny  „Sportowa i zdrowa Polana Misiowa ”                                     
 4. „Dobra adaptacja do przedszkola – sukces edukacji dziecka” – program adaptacji dziecka trzyletniego do grupy przedszkolnej – program własny.
 5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 6. Uchwała nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 7. Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli.
 8. Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu w okresie pandemii COVID-19.
 9. Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie”.
 10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc  w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne. Procedura obowiązuje w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu.
 11. Procedury postępowania w pracy z dziećmi chorymi przewlekle w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu
 12. Procedura dotycząca postępowania w przypadku awarii lub wyłączenia ogrzewania w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu
 13. Procedura dotycząca postępowania w przypadku wyłączenia prądu w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu

Formularze:”

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka (pdf)
 2. Zgoda na pomiar temperatury (pdf)
 3. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola 104 „Na Misiowej Polanie (pdf)
 4. Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (pdf)
 5.  Zapotrzebowanie na breloczki (pdf)
 6. Zgoda na udział dziecka w lekcjach religii (pdf)
 7. Formularz zgody na publikację danych osobowych – dziecka na stronie www, facebooku (pdf)